Skoči na glavno vsebino
+386 3 818 33 20 - Vrtec Podčetrtek, Trška cesta 66, 3254 Podčetrtek os-podcetrtek@guest.arnes.si

CENE IN PLAČILA VRTCA

Plačilo staršev za programe predšolske vzgoje je urejeno s:

  • Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih
  • Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
  • Sklepom o določitvi cene programov v enoti vrtca OŠ Podčetrtek

Višina plačila staršev je odvisna od:

  • programa, ki ga obiskuje otrok in
  • plačilnega razreda, v katerega so starši uvrščeni z odločbo (odločbo izda pristojni center za socialno delo).
CENIK

SPREMEMBA EKONOMSKE CENE VRTCA OD 1. 5. 2023
Občinski svet občine Podčetrtek je na 3. redni seji, dne 13. 4. 2023, sprejel sklep o višini programov v Enoti vrtec Osnove šole Podčetrtek (od 1. 5. 2023).
Cena programa je:

  • za 1. starostno obdobje 607,90€
  • za 2. starostno obdobje 480,80€
  • kombinirana skupina 516,60€.

Dnevna cena prehrane je 2€.
Za čas, ko otrok ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil za 2,00 EUR na dan. Za otroke, katerih odsotnost je v vrtec javljena do 8.30 ure, se za ta dan in vse nadaljnje zaporedne dni odsotnosti, zniža cena programa za stroške  neporabljenih živil. Tako znižana cena je osnova za izračun prispevka staršev in občine k ceni programa.

OBČINA PODČETRTEK – SKLEP O VIŠINI CEN PROGRAMOV

 

ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

UPRAVIČENCI
Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, od 1. 9. 2014 dalje pa se podeli za obdobje enega leta, in ne tako kot je veljalo do sedaj, za koledarsko leto. Če med upravičenostjo do pravice pride do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice ter je bil CSD o tem obveščen, bo CSD o pravici odločal na novo.

Novela Zakona o vrtcih (Ur.l. RS, št. 55/2017), ki se je uveljavila  21. 10. 2017 in se uporablja od 1. 9. 2017,  pa prinaša spremembe glede obračuna.  22. čl. ZVrt-F določa, da morajo vrtci za mesece, za katere ni veljavne odločbe obračunati 77% cene programa, razen, kadar starši obvestijo vrtec, da so pravočasno oddali vlogo na CSD  s potrdilom o oddaji, takrat lahko  vrtec obračuna po povprečnem odstotku ali prejšnjem veljavnem odstotku cene programa. Po prejemu odločbe pa bodo vrtci pripravili poračun. Vrtec bo na podlagi 22. čl. ZVrt –F upošteval veljavnost odločbe za dva meseca nazaj.

V praksi to pomeni, da bo vrtec staršem,  ki v prvem mesecu vključitve otroka v vrtec še ne bodo imeli veljavne odločbe CSD oz. jim je odločba potekla in niso pravočasno oddali nove vloge,  pripravil poračun za nazaj.

Npr. : Starši so oddali vlogo prepozno in nova odločba velja od 1. 12. 2017 naprej, veljavnost stare odločbe je bila do 30.8.2017. Vrtec bo obračunal 77% cene vrtca. Po prejemu nove odločbe pa bo opravil poračun za dva meseca za nazaj, torej za mesec november in mesec oktober. Za mesec september bo plačilo 77% cene vrtca.

Še vedno pa velja, da morajo starši oddati vlogo za znižano plačilo vrtca v mesecu pred nameravano vključitvijo otroka v vrtec, oz. v mescu pred iztekom veljavnosti odločbe.

Več o višini plačila…

PLAČILO VRTCA V PRIMERU ODSOTNOSTI OTROKA

ZNIŽANO PLAČILO VRTCA V PRIMERU DALJŠE ODSOTNOSTI OTROKA ZARADI BOLEZNI
V primeru dolgotrajne ali kronične bolezni otroka, ki zahteva daljšo neprekinjeno odsotnost otroka (več kot dva meseca), lahko starši uveljavljajo v vrtcu dodatno znižanje plačila s pisno vlogo in predložitvijo ustreznih zdravniških potrdil.
Vrtec obračuna plačilo staršev tako, da se poleg neporabljenih stroškov za živila zniža plačilo starša še za 50% njihovega prispevka določenega z Odločbo o določitvi višine plačila za program vrtca.

Vloga za uveljavljanje dodatnega znižanega plačila vrtca Sklep občine – DOLGOTRAJNA BOLEZEN

ODSOTNOST OTROK V ČASU POLETNIH POČITNIC
Občina Podčetrtek sofinancira za otroke iz občine Podčetrtek, kateri obiskujejo vrtec v Podčetrtku in vrtce v drugih občinah, v primeru strnjene odsotnosti 30 ali 60 dni, stroške plačila vzgojnine za 50%.
Rezervacijo morajo starši vnaprej pisno napovedati.
Starši, ki imajo v vrtec vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavijo znižano plačilo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev iz državnega proračuna.

REZERVACIJE – strnjena odsotnost enega ali dveh mesecev

POZOR!!
Zmanjšano plačilo vrtca v primeru daljše odsotnosti otroka zaradi bolezni in v času odsotnosti otroka v poletnih počitnicah velja le za starše, za katere je po odločbi zavezanec za plačilo razlike v ekonomski ceni Občina Podčetrtek.

Informacije – TRAJNIKI

                                                                                             

 

 

 

 

(Skupno 1.910 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost