+386 3 818 33 20 - Vrtec Podčetrtek, Trška cesta 66, 3254 Podčetrtek os-podcetrtek@guest.arnes.si
KAKO POTEKA VPIS?

Otroke je mogoče vpisovati v vrtec vse leto in sicer na podlagi prijave. Vloga za vpis

V vrtec je mogoče vpisati otroke od dopolnjene starosti 11 mesecev do vstopa v šolo. Ob prihodu v vrtec jih glede na starost razporedijo v oddelek prvega (1.–3. leta) in drugega (3.–6. leta) starostnega obdobja ali v kombinirani oddelek za obe obdobji skupaj.

Pri nas vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto.

Javni vpis novincev za novo šolsko leto se izvede praviloma v mesecu aprilu, na podlagi javnega poziva, objavljenega v sredstvih javnega obveščanja, na oglasni deski in spletni strani vrtca. Vpis otroka v vrtec se izvede z vlogo za vpis otroka v vrtec, h kateri je treba priložiti zahtevana dokazila, ki so navedena v vlogi.

Informacije o prostih mestih, o vpisu in sprejemu v naš vrtec dobite pri svetovalni delavki Katji Starček Erjavec na telefonski številki 03 818 3346 in svetovalni delavki Mojci Vrešak na telefonski številki 03 818 3326.

VPISNI POSTOPEK

V primeru, da bo v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok.

Starši boste podrobnejše informacije v zvezi z vstopom v vrtec prejeli s pisnim odgovorom vrtca o možnosti sprejema v vrtec.

Dokumenti, ki jih je potrebno oddati pred vstopom oziroma sprejemom otroka v vrtec:

 • Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca
  Poslali vam bomo tudi Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca. V
  kolikor starši ne podpišete pogodbe z vrtcem, se šteje, da ste umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. V tem
  primeru vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu s čakalnega
  seznama, in sicer upoštevajoč starost otroka, glede na prosto mesto v posameznem oddelku ter
  program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
 • Potrdilo pediatra ali osebnega zdravnika o zdravstvenem stanju otroka
  Vstop v vrtec je mogoč le ob predložitvi Potrdila pediatra ali osebnega zdravnika o zdravstvenem
  stanju otroka, ki ga izpolnjenega oddate vzgojiteljici oddelka, v katerega bo otrok sprejet – najkasneje
  prvi dan vstopa otroka v vrtec (najbolje, da ga prinesete na individualni razgovor z vzgojiteljico konec
  avgusta oziroma med letom).
 • Vloga za znižano plačilo vrtca – oddate na pristojnem CSD
  Več o tem najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Obrazec za sporočanje sprememb…

 

PRVIČ V VRTEC
Konec avgusta potekajo sestanki za starše otrok novincev, ki so v vrtec vključeni z novim šolskim letom, ločeno po enotah, s ciljem »Sprejem in uvajanje otroka v zanj prijazno in spodbudno okolje«.

Vsak izmed staršev dobi navodila o urejanju dokumentacije in zgibanko o uvajanju otroka v vrtec.
Med šolskim letom potekajo razgovori s starši otrok novincev. Vzgojiteljica jih povabi v vrtec in z njimi opravi razgovor. Skupaj s starši izdela potek uvajanja, ki otroku olajša vpis v vrtec.

Za vsako novo šolsko leto starši izpolnijo in podpišejo Soglasje staršev o javnem dostopu osebnih podatkov.

Pri vstopu otroka v vrtec starši prinesejo zdravniško potrdilo, ki ga izda otrokov osebni zdravnik in ga oddajo vzgojiteljici.

Uvajanje otrok se začne s 1. septembrom. Prilagojeno je individualnim potrebam otroka, ki ga izdelajo vzgojiteljice skupaj s starši. Osnovno vodilo je, naj se otrok počasi seznani z novim okoljem.

Dogovorimo se o poteku uvajanja:

 • kdo in kdaj bo prihajal z otrokom v vrtec,
 • koliko časa bo otrok prve dni v vrtcu,
 • kakšna bo vaša vloga v igralnici,
 • kako se boste poslovili.

Priporočamo:

 • Za uvajanje si vzemite čas; tako boste bolj mirni in se boste otroku lažje posvetili.
 • Ločitev od staršev, čeprav kratka in bivanje v novem okolju, sta za otroka veliki spremembi. Zato bo nekaj časa občutljivejši. Doma bo potreboval več vaše pozornosti, potrpežljivosti in nežnosti. Ne skrbite, ne boste ga razvadili.
 • Omogočite mu, da prinese v vrtec ljubkovalno igračo ali predmet, s katerim se bo tolažil.
 • V času uvajanja ne vnašajte dodatnih sprememb v otrokovo življenje in ne jemljite mu dude, plenic… starejše otroke pa vzpodbujajte da govorijo o vrtcu, izrazijo morebitne stiske tudi s pomočjo igre in risbe.
 • Otrok naj doživi, da se starši sproščeno in naklonjeno pogovarjajo z vzgojiteljico in s  pomočnico vzgojiteljice. S tem mu pomagate, da se bo bolje počutil.

Če se otrok v skupino vključi med letom, je postopek enak. Osnovne informacije starši dobijo pri svetovalni delavki.

Celoten opisan postopek omogoča otroku, da pogumno stopa iz varnega družinskega naročja v izzivov in spodbud polno vrtčevsko okolje.

ČAKALNI SEZNAM OTROK ZA TEKOČE ŠOLSKO LETO

Skladno z Zakonom o vrtcu (Uradni list RS, št. 100/2005-UPB2 s spremembami) in s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 17/2011, 16/2012, 18/2014) lahko vrtec sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela (podaljšana porodniška).

Komisija za sprejem otrok v vrtec je na podlagi kriterijev pripravila prednostni vrstni red tako, da je razvrstila vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega.

PREDNOSTNI VRSTNI RED OTROK

Otroci se vključujejo v vrtec s čakalnega seznama glede na število točk, starost ter prosto mesto v posameznem oddelku.

ČAKALNA LISTA OTROK

Prosto mesto bo otroku ponujeno v primeru, če bo v trenutku prostega mesta v vrtcu otrok izpolnjeval starostni pogoj za vključitev v vrtec (najmanj 11 mesecev) in če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. S čakalnega seznama se bodo sprejemali otroci ob morebitni sprostitvi prostih mest.

Čakalni seznam velja do 1. 6. 2021. Če otrok v tem šolskem letu ne bo sprejet v vrtec, je potrebno za naslednje šolsko leto ponovno oddati vlogo za vpis otroka v vrtec.

(Skupno 480 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost