Skoči na glavno vsebino
+386 3 818 33 20 - Vrtec Podčetrtek, Trška cesta 66, 3254 Podčetrtek os-podcetrtek@guest.arnes.si
KAKO POTEKA VPIS?

Otroke je mogoče vpisovati v vrtec vse leto in sicer na podlagi prijave. Vloga za vpis

V vrtec je mogoče vpisati otroke od dopolnjene starosti 11 mesecev do vstopa v šolo. Ob prihodu v vrtec jih glede na starost razporedijo v oddelek prvega (1.–3. leta) in drugega (3.–6. leta) starostnega obdobja ali v kombinirani oddelek za obe obdobji skupaj.

Pri nas vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto.

Javni vpis novincev za novo šolsko leto se izvede praviloma v mesecu aprilu, na podlagi javnega poziva, objavljenega v sredstvih javnega obveščanja, na oglasni deski in spletni strani vrtca. Vpis otroka v vrtec se izvede z vlogo za vpis otroka v vrtec, h kateri je treba priložiti zahtevana dokazila, ki so navedena v vlogi.

Informacije o prostih mestih, o vpisu in sprejemu v naš vrtec dobite pri svetovalni delavki Katji Starček Erjavec na telefonski številki 03 818 3346 in svetovalni delavki Mojci Vrešak na telefonski številki 03 818 3326.

VPISNI POSTOPEK

V primeru, da bo v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok.

Starši boste podrobnejše informacije v zvezi z vstopom v vrtec prejeli s pisnim odgovorom vrtca o možnosti sprejema v vrtec.

Dokumenti, ki jih je potrebno oddati pred vstopom oziroma sprejemom otroka v vrtec:

 • Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca
  Poslali vam bomo tudi Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca. V
  kolikor starši ne podpišete pogodbe z vrtcem, se šteje, da ste umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. V tem
  primeru vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu s čakalnega
  seznama, in sicer upoštevajoč starost otroka, glede na prosto mesto v posameznem oddelku ter
  program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
 • Potrdilo pediatra ali osebnega zdravnika o zdravstvenem stanju otroka
  Vstop v vrtec je mogoč le ob predložitvi Potrdila pediatra ali osebnega zdravnika o zdravstvenem
  stanju otroka, ki ga izpolnjenega oddate vzgojiteljici oddelka, v katerega bo otrok sprejet – najkasneje
  prvi dan vstopa otroka v vrtec (najbolje, da ga prinesete na individualni razgovor z vzgojiteljico konec
  avgusta oziroma med letom).
 • Vloga za znižano plačilo vrtca – oddate na pristojnem CSD
  Več o tem najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Obrazec za sporočanje sprememb…

 

PRVIČ V VRTEC
Konec avgusta potekajo sestanki za starše otrok novincev, ki so v vrtec vključeni z novim šolskim letom, ločeno po enotah, s ciljem »Sprejem in uvajanje otroka v zanj prijazno in spodbudno okolje«.

Vsak izmed staršev dobi navodila o urejanju dokumentacije in zgibanko o uvajanju otroka v vrtec.
Med šolskim letom potekajo razgovori s starši otrok novincev. Vzgojiteljica jih povabi v vrtec in z njimi opravi razgovor. Skupaj s starši izdela potek uvajanja, ki otroku olajša vpis v vrtec.

Za vsako novo šolsko leto starši izpolnijo in podpišejo Soglasje staršev o javnem dostopu osebnih podatkov.

Pri vstopu otroka v vrtec starši prinesejo zdravniško potrdilo, ki ga izda otrokov osebni zdravnik in ga oddajo vzgojiteljici.

Uvajanje otrok se začne s 1. septembrom. Prilagojeno je individualnim potrebam otroka, ki ga izdelajo vzgojiteljice skupaj s starši. Osnovno vodilo je, naj se otrok počasi seznani z novim okoljem.

Dogovorimo se o poteku uvajanja:

 • kdo in kdaj bo prihajal z otrokom v vrtec,
 • koliko časa bo otrok prve dni v vrtcu,
 • kakšna bo vaša vloga v igralnici,
 • kako se boste poslovili.

Priporočamo:

 • Za uvajanje si vzemite čas; tako boste bolj mirni in se boste otroku lažje posvetili.
 • Ločitev od staršev, čeprav kratka in bivanje v novem okolju, sta za otroka veliki spremembi. Zato bo nekaj časa občutljivejši. Doma bo potreboval več vaše pozornosti, potrpežljivosti in nežnosti. Ne skrbite, ne boste ga razvadili.
 • Omogočite mu, da prinese v vrtec ljubkovalno igračo ali predmet, s katerim se bo tolažil.
 • V času uvajanja ne vnašajte dodatnih sprememb v otrokovo življenje in ne jemljite mu dude, plenic… starejše otroke pa vzpodbujajte da govorijo o vrtcu, izrazijo morebitne stiske tudi s pomočjo igre in risbe.
 • Otrok naj doživi, da se starši sproščeno in naklonjeno pogovarjajo z vzgojiteljico in s  pomočnico vzgojiteljice. S tem mu pomagate, da se bo bolje počutil.

Če se otrok v skupino vključi med letom, je postopek enak. Osnovne informacije starši dobijo pri svetovalni delavki.

Celoten opisan postopek omogoča otroku, da pogumno stopa iz varnega družinskega naročja v izzivov in spodbud polno vrtčevsko okolje.

ČAKALNI SEZNAM OTROK ZA TEKOČE ŠOLSKO LETO

Skladno z Zakonom o vrtcu (Uradni list RS, št. 100/2005-UPB2 s spremembami) in s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 17/2011, 16/2012, 18/2014) lahko vrtec sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela (podaljšana porodniška).

Komisija za sprejem otrok v vrtec je na podlagi kriterijev pripravila prednostni vrstni red tako, da je razvrstila vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega.

Otroci se vključujejo v vrtec s čakalnega seznama glede na število točk, starost ter prosto mesto v posameznem oddelku.

Prosto mesto bo otroku ponujeno v primeru, če bo v trenutku prostega mesta v vrtcu otrok izpolnjeval starostni pogoj za vključitev v vrtec (najmanj 11 mesecev) in če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. S čakalnega seznama se bodo sprejemali otroci ob morebitni sprostitvi prostih mest.

(Skupno 1.657 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost